Regulamin wypożyczalni Kaizen Rent

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI POJAZDÓW KAIZEN RENT 
WPROWADZONY W DNIU 24.02.2022 r. 

I ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zw. dalej „Regulaminem”) został wydany przez Kaizen Rent S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. gen. Józefa Bema 8, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000954956, NIP 6922509293 i kapitale zakładowym 1505000,00 zł wpłaconym w całości, zwaną dalej Wynajmującym. 
 2. Regulamin określa w szczególności warunki najmu pojazdów, które są zawierane przez Wynajmującego w ramach prowadzonej przez niego wypożyczalni pojazdów w każdy sposób i z dowolnym Najemcą, chyba że odrębna umowa zawarta z Najemcą lub zleceniodawcą zlecającym usługę wynajmu pojazd ustanowi inaczej. Jeżeli zachodzi sprzeczność między Regulaminem a umową najmu, strony są związane warunkami umowy najmu. 
 3. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Wynajmującego uzależniony jest od wybranego przez Najemcę pakietu usług dostępnych w ramach oferty najmu pojazdów i jest określony w umowie najmu pojazdu lub zamówieniu.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Najemcy – należy przez to rozumieć stronę umowy najmu pojazdu zawartej z Wynajmującym w ramach prowadzonej przez Wynajmującego Wypożyczalni Pojazdów, inną niż Wynajmujący lub osobę, która złożyła rezerwację pojazdu poprzez serwis internetowy www.kaizenrent.pl lub w inny sposób;
  2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Najemcę, a także każdą inną osobę fizyczną, którą Najemca wskazał w umowie najmu jako osobę upoważnioną do prowadzenia pojazdu;
  3. Formie dokumentowej – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 772-773 k.c.), w tym zwłaszcza dokumenty w formie pisemnej, SMS, mejl, lub nagrane rozmowy telefoniczne;
  4. Tabeli Opłat – należy przez to rozumieć zestawienie opłat stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu; Kwoty zawarte w Tabeli Opłat mają charakter orientacyjny. W przypadku wystąpienia szkody, jej wymiar jest każdorazowo ustalany indywidualnie z uwzględnieniem między innymi jej wysokości oraz okoliczności, w których powstała;
  5. Dzień Roboczy – dzień inny niż sobota, niedziela i inny niż dzień ustawowo wolny od pracy;
  6. Rezerwacja — oświadczenie woli Najemcy składane za pomocą Formularza Rezerwacji, telefonicznie lub w oddziale, w którym Wynajmujący prowadzi działalność i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Wynajmującym;
  7. Kosztorys – niezależna kalkulacja kosztów naprawy sporządzona w oparciu o normy producenta, uwzględniające w szczególności koszty części podlegających naprawie lub wymianie oraz koszty godzin roboczych potrzebnych do realizacji napraw; 
  8. Kaucja – określona w Tabeli Opłat kwota, która blokowana jest na karcie kredytowej Najemcy, stanowiąca zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego.

II NAJEMCA

 1. Najemcą samochodu może zostać: 
  1. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, przedstawiła Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub paszport, a dla pojazdów klasy D Premium, E i SUV Premium osoba fizyczna, która ukończyła 25 lat. W obu przypadkach przedstawiła kartę kredytową o okresie nie krótszym niż 6 miesięcy od deklarowanego dnia zakończenia umowy najmu samochodu i jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli zawiera umowę najmu samochodu w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz przedstawiła Wynajmującemu aktualny wydruk z tejże Ewidencji,
  2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, której właściwie umocowany reprezentant zawierający umowę najmu samochodu w jej imieniu przedstawił ważny dowód osobisty lub paszport oraz dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu, chyba że umocowanie to wynika ze wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez sąd powszechny lub organ administracji publicznej. 
 2. Pojazd będący przedmiotem najmu może być prowadzony wyłącznie przez Najemcę lub Użytkownika wskazanych w Umowie najmu samochodu. Najemca osobiście ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców prowadzących samochód będący przedmiotem najmu identycznie jak za swoje.
 3. Umowa najmu przewiduje wskazanie jednego użytkownika w cenie najmu. Wskazanie każdego kolejnego użytkownika jest płatne zgodnie z Tabelą Opłat.
 4. Kierujący samochodem Najemca lub Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, a w przypadku samochodów klasy D Premium, E i SUV Premium kierujący samochodem Najemca lub Użytkownik musi mieć ukończone 25 lat.  
 5. W czasie użytkowania samochodu będącego przedmiotem najmu Najemca oraz Użytkownik są zobowiązani do:
  1. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych w ramach dokonywania ewentualnej kontroli ruchu drogowego przez uprawnione do tego służby (prawo jazdy);
  2. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą z dochowaniem szczególnej staranności (każdorazowe zamykanie samochodu, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów: dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC, jeżeli zostały wydane i kluczyków);
  3. Wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie stanu oraz ciśnienia w oponach, prawidłowego działania świateł);
  4. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz dokumentacji samochodu bądź w Umowie;
  5. Utrzymywaniu samochodu w należytej czystości, a także korzystania z samochodu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji;
  6. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego;
  7. Nie przewożenia w wypożyczonym pojeździe zwierząt.
 6. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla Użytkownika, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o ww. odwołaniu upoważnienia. 

III REZERWACJA USŁUGI

 1. Najemca ma możliwość dokonania Rezerwacji pojazdu za pośrednictwem Formularza Rezerwacji, telefonicznie pod numerem wskazanym na www.kaizenrent.pl lub bezpośrednio w oddziale, w którym Wynajmujący prowadzi działalność.
 2. Rezerwacja uwzględnia stawki opłat za najem w  poszczególnych klasach pojazdów i usługi dodatkowe ustalone na dzień złożenia Rezerwacji.

IV REALIZACJA ZLECENIA

 1. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do realizacji Usługi najmu pojazdu jest spełnienie poniższych przesłanek:
  1. Pozytywne zweryfikowanie danych podanych w Formularzu rezerwacji przez Najemcę, jeżeli rezerwacji dokonano poprzez Formularz Rezerwacji;
  2. Zaakceptowanie przez Najemcę Regulaminu, którego treść dostępna jest na stronie internetowej www.kaizenrent.pl;
  3. Spełnienie warunków określonych w rozdz. II pkt 1;
  4. Podanie danych karty kredytowej;
  5. W przypadku dokonywania płatności przelewem – uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego.
 2. Umowa najmu pojazdu zostaje zawarta przed wydaniem pojazdu, poprzez podpisanie jej przez Najemcę, Najemców lub prawidłowo umocowanego Użytkownika oraz właściwie umocowanego przedstawiciela Wynajmującego. 
 3. Najemca jest zobowiązany do odbioru pojazdu będącego przedmiotem najmu w oddziale, w którym Wynajmujący prowadzi działalność, w którym dokonał rezerwacji, chyba że w Rezerwacji uzgodniono inaczej. Odbiór pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca odbioru oraz opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim odbiorem. 
 4. Najemca otrzymuje samochód czysty, sprawny technicznie oraz z pełnym zbiornikiem paliwa i z kompletnym wyposażeniem obejmującym przede wszystkim kluczyki, dowód rejestracyjny lub jego kopię oraz potwierdzenie zawarcia polisy OC, jeżeli konieczne jest ich wydanie według protokołu wydania i zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w takim samym stanie i kompletności. Najemca jest zobowiązany odebrać samochód osobiście lub przez Użytkownika, chyba że zapisy odrębnych umów stanowią inaczej. Odbierając pojazd Najemca lub upoważniony przez niego do odbioru pojazdu Użytkownik jest zobowiązany do okazania ważnego dowodu osobistego, lub prawa jazdy.
 5. Nie stanowi podstawy do podstawienia innego/ zamiennego pojazdu wada nieistotna, tj. niewpływająca na właściwości jezdne pojazdu, jak również na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Za wadę nieistotną uznaje się przykładowo niesprawne radio, niedziałającą zapalniczkę, nieotwierające się tylne szyby.
 6. Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy kosztami podstawienia pojazdu, jeżeli:
  1. okaże się, że zgłoszona wada, będąca podstawą żądania była nieistotna;
  2. pojazd jest sprawny, a zgłoszenie dokonywane przez Najemcę związane jest z nieznajomością instrukcji użytkowania oraz zasad obsługi pojazdu;
  3. brak możliwości skorzystania z wydanego pojazdu jest następstwem działania, bądź zaniechania Najemcy, w szczególności: zatankowania nieodpowiedniego rodzaju paliwa, niedopełnienia obowiązku związanego z uzupełnianiem płynów eksploatacyjnych, w szczególności oleju silnikowego, płynu hamulcowego czy Adblue. Wynajmujący ma prawo do wykonywania skanów lub fotokopii dokumentów niezbędnych do realizacji umowy najmu pojazdu oraz w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń Wynajmującego.
 7. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na montaż w pojeździe urządzenia monitorującego GPS.
 8. W przypadku braku możliwości dostarczenia Najemcy pojazdu zgodnego ze złożoną przez niego Rezerwacją Wynajmujący zachowuje prawo do dostarczenia innego pojazdu w tej samej klasie lub wyższej klasie, z tym zastrzeżeniem, że do rozliczenia czynszu najmu zostanie zastosowana stawka, zgodnie z którą Najemca dokonał rezerwacji, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wynajmującego.
 9. Najemca we własnym zakresie ponosi koszty paliwa, płynów eksploatacyjnych (w tym oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, płynu hamulcowego, Adblue i jego odpowiedników, itp.) oraz naprawy lub wymiany ogumienia, a także koszty parkowania, przejazdów płatnymi odcinkami dróg, mandatów i kar administracyjnych oraz inne zobowiązania powstałe w okresie trwania najmu, związane bezpośrednio z użytkowaniem pojazdu. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie uprawnionym instytucjom jego danych osobowych, w przypadku otrzymania wezwania, w związku z ujawnieniem wykroczenia drogowego lub wezwaniem do uregulowania opłat, lub kar administracyjnych powstałych w czasie trwania najmu pojazdu. W przypadku konieczności uregulowania przez Wynajmującego należności związanej z wykroczeniem drogowym dokonanym przez Najemcę Wynajmujący refakturuje na Najemcę równowartość przedmiotowej opłaty powiększoną o opłatę, o której mowa w Tabeli Opłat.
 10. Przemieszczanie się pojazdem, będącym przedmiotem najmu, poza granicami RP jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego wyrażoną na piśmie bądź w formie dokumentowej (wiadomość mejl) i tylko na obszarze krajów Unii Europejskiej. Najemca niebędący konsumentem pokrywa wszelkie koszty związane z użytkowaniem pojazdu poza granicami RP w pełnej wysokości, w szczególności koszty związane z awarią, uszkodzeniem, kradzieżą oraz zwrotem pojazdu. Najemca będący konsumentem ponosi koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że wykaże, że nie ponosi winy za ich powstanie i naruszenie Umowy.
 11. W przypadku wyjazdu za granicę bez zgody Wynajmującego Najemca ponosi wszystkie koszty związane z użytkowaniem pojazdu poza granicami RP na zasadach określonych w pkt 10. Ponadto, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Za udzielenie przez Wynajmującego zgody na przemieszczanie się pojazdem będącym przedmiotem najmu poza granicami RP Najemca uiszcza opłatę zgodną z Tabelą Opłat.
 12. W przypadku użytkowania pojazdu w ramach najmu poza granicami RP, jeżeli przepisy państw, na których terytorium przemieszcza się Użytkownik, wymagają dodatkowego wyposażenia lub dostosowania pojazdu, koszty związane z tym obciążają bezpośrednio i w pełnej wysokości Najemcę.  Na co Najemca wyraża zgodę, wnioskując o wyrażenie zgody na korzystanie z samochodu poza granicami RP.
 13. Niezależnie od innych zapisów Regulaminu kategorycznie zabronione jest przemieszczanie się pojazdem będącym przedmiotem najmu do Rosji, Ukrainy, Mołdawii, na Białoruś oraz krajów, na których terenie toczą się walki zbrojne.
 14. Zabronione jest palenie tytoniu oraz używanie elektronicznych inhalatorów nikotyny (tzw. e-papieros) w pojeździe będącym przedmiotem najmu, holowanie nim innych pojazdów, dokonywanie przeróbek, tuningu, udział w wyścigach samochodowych i korzystanie z torów wyścigowych, jak również wykorzystywanie pojazdu do odpłatnego przewozu osób lub towarów.
 15. Zabronione jest oddawanie wynajmowanego pojazdu osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym, w szczególności w podnajem lub do użytkowania, jak również dokonywania przewozów pod tytułem darmowy z tzw. „grzeczności”.
 16. Z czynności wydania i zwrotu pojazdu sporządzany jest przez upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego protokół podpisany przez przedstawiciela Wynajmującego i Najemcę. W przypadku odmowy podpisania przez Najemcę protokołu, przedstawiciel Wynajmującego jednostronnie sporządza i podpisuje protokół, umieszczając na nim uwagę o odmowie podpisania protokołu przez Najemcę.

V CZYNSZ NAJMU I OPŁATY

 1. Czynsz należny za najem pojazdu jest naliczany za jedną całą dobę, natomiast dopuszczalna jest tolerancja w opóźnieniu zwrotu pojazdu do 60 minut. W przypadku opóźnienia w odbiorze pojazdu przez Najemcę powyżej 60 minut z przyczyn, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, Najemca zapłaci opłatę określoną w Tabeli Opłat. 
 2. Opłaty za najem lub przedłużenie najmu oraz za usługi dodatkowe są pobierane z góry przed rozpoczęciem świadczenia usługi, lub w przypadku przedłużenia nie później niż 24h przed dniem, od którego przedłużenie ma obowiązywać wg. stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy, chyba że odrębne umowy z Najemcą stanowią inaczej.
 3. O ile odrębne umowy między Najemcą i Wynajmującym nie stanowią inaczej, Wynajmujący blokuje na karcie kredytowej kaucję stanowiącą zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Kaucja zostaje odblokowana na karcie niezwłocznie po właściwym zwrocie pojazdu, pod warunkiem, że w pojeździe nie wystąpiła szkoda. W przypadku zwrotu uszkodzonego pojazdu kaucja pozostaje zablokowana do czasu rozliczenia szkody. Realny czas zwolnienia kaucji może być każdorazowo uzależniony od wystawcy karty (banku Najemcy).
 4. Jeżeli po dokonaniu zwrotu pojazdu, potwierdzonego protokołem odbioru określonym w rozdz. IV pkt 16, Najemcę obciążają opłaty określone w Tabeli Opłat, przewyższające wysokość kaucji, o której mowa w pkt. 3, Najemca wyraża zgodę na bezpośrednie zrealizowanie przez Wynajmującego roszczeń co do pozostałej kwoty, do której wysokości Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy, poprzez pobranie środków pieniężnych przez Wynajmującego zgodnie z procedurą określoną w rozdz. V pkt 9 -12 niniejszego Regulaminu. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do obciążania rachunku bankowego wyłącznie w zakresie i do wysokości opłat, które zostały wprost określone w Tabeli Opłat po otrzymaniu telefonicznej bądź pisemnej (w tym  mejl) zgody Wynajmującego. 
 5. Wszelkie opłaty za najem oraz usługi dodatkowe dokonywane są kartą kredytową, inną kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, z zastrzeżeniem, że kwota kaucji, o której mowa w Tabeli Opłat zabezpieczana jest poprzez dokonanie odpowiedniej blokady tylko i wyłącznie na karcie kredytowej, o której mowa w rozdz. II pkt 1 lit. a. Jeżeli Najemca ma mniej niż 25 lat, zobowiązany jest do wykupu Pakietu MŁODY KIEROWCA zgodnie z Tabelą Opłat. Jeżeli Najemca ma więcej niż 70 lat, zobowiązany jest do wykupu Pakietu SENIOR zgodnie z Tabelą Opłat. 
 6. W przypadku dokonywania płatności za pomocą przelewu bankowego, za datę dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
 7. Umowa najmu jest zawierana z uwzględnieniem limitu przebiegu, jaki może wykonać Najemca lub bez limitu przebiegu. Jeżeli umowa najmu została zawarta z uwzględnieniem limitu przebiegu, a Najemca przekroczył przedmiotowy limit, jest on zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu opłaty za nadprzebieg w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat lub umowie najmu.
 8. Opłata za pakiety BASIC lub COMFORT opisane w Tabeli Opłat pobierane są z góry i rozliczane względem całego okresu wynajmu. Najemca ma prawo zrezygnować z ww. pakietów tylko i wyłącznie w oddziale Wynajmującego, w godzinach jego pracy i po wcześniejszych oględzinach pojazdu w obecności przedstawiciela Wynajmującego.
 9. Wynajmujący w celu zaspokojenia roszczeń wobec Najemcy z tytułu zapłaty kar umownych lub innych opłat określonych w Tabeli Opłat może obciążyć Najemcę w ramach środków zablokowanych na rachunku bankowym tytułem kaucji na zabezpieczenie roszczeń, określonej w rozdz. V pkt 3. 
 10. Jeśli wysokość obciążającej Najemcę opłaty określonej w Tabeli Opłat przekracza kwotę, na jaką Wynajmujący dokonał blokady na karcie kredytowej, Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do pobrania środków pieniężnych w uzupełniającej wysokości w sposób określony w rozdz. V pkt 11 -12 po otrzymaniu telefonicznej bądź pisemnej (w tym  mejl) zgody Wynajmującego. 
 11. Najemca wyraża wyraźną i nieodwołalną zgodę na pobranie opłaty w wysokości określonej w Tabeli Opłat bezpośrednio przez Wynajmującego poprzez dokonanie transakcji z wykorzystaniem karty kredytowej, przedstawionej uprzednio przez Najemcę w celu dokonania zabezpieczenia w postaci kaucji. W tym celu Najemca udostępnia dane karty kredytowej i wyraża zgodę na realizację przyszłej transakcji przez Wynajmującego z wykorzystaniem udostępnionych danych (numer karty kredytowej). Transakcja dokonywana jest przez Wynajmującego wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu lub zawartej umowy. Kwota transakcji nie może przekroczyć wysokości określonej w  Tabeli Opłat.
 12. Realizacja transakcji nie wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji ze strony Najemcy. Przez przedmiotową zgodę na realizację transakcji rozumie się zapoznanie się Najemcy z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go przez Najemcę.
 13. Po dokonaniu transakcji Wynajmujący wystawia fakturę VAT, określającą szczegółowo, z jakiego tytułu pobrane zostały środki pieniężne oraz w jakiej wysokości. Wynajmujący przesyła fakturę VAT na podany przez Najemcę adres do doręczeń.
 14. W przypadku wynajmu na miesiące czynsz jest płatny miesięcznie, z góry, w równych ratach za kolejne pełne okresy najmu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego zgodnie z zawartym na niej terminem płatności. Faktura VAT za każdy kolejny miesiąc przedłużenia najmu wystawiana będzie z terminem płatności przypadającym na 1 dobę przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. W przypadku najmu zawieranego na miesiące, Najemca może dokonać opłaty za cały okres najmu z góry. W takim przypadku Najemca otrzyma fakturę zaliczkową ze wskazaniem okresu, za jaki dokonano płatności, faktura końcowa za każdy kolejny miesiąc rozliczeniowy zostanie wystawiona na zasadach określonych powyżej.
 15. Wynajmującemu przysługują odsetki ustawowe za nieterminowe płatności należnego czynszu najmu i/lub opłat dodatkowych. 
 16. W przypadku powstania po stronie Najemcy opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek należności Wynajmujący poza uprawnieniami przewidzianymi w Regulaminie, jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Najemcy.

VI ODWOŁANIE REZERWACJI

 1. Najemca może w każdym momencie, przed rozpoczęciem Usługi, odwołać Rezerwację bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku gdy Rezerwacja zakładała podstawienie pojazdu poza teren miasta, w którym Wynajmujący posiada swój oddział, Najemca może zostać obciążony równowartością czynszu najmu za jedną dobę.
 2. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o zamiarze odwołania Rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu: +48 76 727 99 99 lub wysyłając wiadomość na adres mejl obsluga[at]kaizenrent[dot]pl, wskazując w wiadomości numer rezerwacji Usługi.
 3. Wynajmujący niezwłocznie prześle Najemcy na podany przez Najemcę adres  mejl potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odwołaniu Rezerwacji.
 4. W przypadku odwołania Rezerwacji, gdy Usługa została opłacona, Wynajmujący zwraca Najemcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Najemcy o odwołaniu Rezerwacji wszystkie dokonane przez niego płatności, chyba że odwołanie Rezerwacji nastąpiło w terminie krótszym, niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Usługi, wówczas Wynajmujący zwraca Najemcy kwotę równą dokonanym płatnościom, pomniejszoną o kwotę odpowiadającą czynszowi najmu zarezerwowanego pojazdu za jeden dzień roboczy. Zwrotu płatności Wynajmujący dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Najemcę użyte w pierwotnej transakcji.

VII ZWROT POJAZDU

 1. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu będącego przedmiotem najmu w oddziale, w którym Wynajmujący prowadzi działalność, z którego dokonał odbioru pojazdu, chyba że w umowie uzgodniono inaczej. Zwrot pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz wniesienia przez Najemcę opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem, zgodnie z Tabelą Opłat.
 2. Oddziały i punkty wynajmu Wynajmującego są czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00. 
 3. Zwrot pojazdu po zakończeniu najmu jest możliwy tylko w godzinach pracy oddziału Wynajmującego, w którym zwrot ma zostać przeprowadzony. Zwrot pojazdu poza godzinami pracy jest możliwy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Wynajmującego i ustaleniu warunków zwrotu. Jeżeli zwrot poza godzinami pracy oddziału odbywa się bez udziału przedstawiciela Wynajmującego, tj. przez pozostawienie pojazdu, kluczy i dokumentów przez Najemcę we wskazanym miejscu, Najemca jest zobowiązany w ciągu 24 godzin od zakończenia najmu podpisać protokół zwrotu w oddziale, w którym go dokonał. W przeciwnym wypadku Wynajmujący jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia protokołu zwrotu.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu zwrotu także w przypadku, gdy Najemca pozostawi pojazd wraz z  kluczykami i dokumentami w czasie i/lub miejscu nieuzgodnionym z Wynajmującym.
 5. Zwrot pojazdu możliwy jest również poprzez pozostawienie pojazdu w miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego i wrzucenie kluczyków oraz dokumentów pojazdu do oznaczonej „wrzutni”. 
 6. W przypadkach, o których mowa w pkt 3 zd. 3,4 oraz 5, oględziny pojazdu odbywać się będą bez udziału Najemcy w terminie 24 godzin, a protokół zostanie Najemcy przesłany drogą  mejlową w terminie 3 dni roboczych, z możliwością zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych.
 7. Najemca wynajmuje pojazd na czas określony w umowie. 
 8. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie oznaczonym w Umowie Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kosztów, jakie poniósł on w celu odzyskania pojazdu. 
 9. Możliwe jest przedłużenie najmu na wniosek Najemcy, zgłoszony na co najmniej 24 godziny przed pierwotnie uzgodnionym terminem zwrotu pojazdu, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Wynajmującego w formie pisemnej lub dokumentowej (mejl). W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody na przedłużenie okresu obowiązywania Umowy, Najemcy zostanie przesłana wiadomość  mejl, w której wskazany zostanie okres, na jaki umowa ulega przedłużeniu wraz z fakturą VAT opiewającą na czynsz najmu oraz usługi dodatkowe za ten okres. Dla skutecznego przedłużenia obowiązywania umowy najmu konieczne jest dokonanie płatności z góry za cały okres przedłużenia, zgodnie z załączoną fakturą. 
 10. Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu opłatę w wysokości stawki dobowej powiększonej o 50 % za każdą rozpoczętą dobę w przypadku:
  1. niezwrócenia pojazdu w terminie określonym w umowie najmu i nieuzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie obowiązywania Umowy;
  2. braku dokonania płatności, zgodnie z punktem 9, mimo uzyskania zgody na przedłużenie obowiązywania Umowy najmu.
 11. W przypadku Najmu miesięcznego stawkę dobową, o której mowa w punkcie 10, oblicza się za pomocą poniższego wzoru: Stawka dobowa=(kwota czynszu miesięcznego za jeden pełny miesiąc)/30.
 12. Brak zwrotu pojazdu w ciągu 2 godzin od umownego zakończenia najmu lub wypowiedzenia umowy najmu złożonego przez Wynajmującego w trybie rozdz. XVI pkt 1-2 jest traktowany jako przywłaszczenie, co stanowi przestępstwo uregulowane w art. 284 Kodeksu karnego i zgłoszone zostaje Policji. 
 13. Najemca przyjmuje do wiadomości, że samochód będący przedmiotem najmu jest wyposażony w urządzenie umożliwiające unieruchomienie pojazdu, oraz że Wynajmujący ma prawo do skorzystania z tej funkcjonalności w przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie umownego zakończenia najmu lub wypowiedzenia umowy najmu złożonego przez Wynajmującego w trybie rozdz. XVI pkt 1-2, bądź zwłoki w uiszczeniu płatności należnej za zakupione usługi.
 14. W przypadku, gdy pojazd wynajmowany jest jako pojazd zastępczy finansowany z OC sprawcy, stroną umowy najmu jest podmiot dokonujący odbioru pojazdu, a operator assistance lub towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązują się na podstawie umów odrębnych od umowy najmu do dokonania zapłaty czynszu najmu.
 15. Jeżeli w przypadku, o którym mowa powyżej, Najemca pomimo upływu przewidzianego umową okresu najmu, co do którego operator assistance lub towarzystwo ubezpieczeniowe udzieliło gwarancji zapłaty, nie zwrócił skutecznie pojazdu zgodnie z zapisami Regulaminu, obowiązek zapłaty czynszu najmu oraz opłat dodatkowych za każdą dodatkową rozpoczętą dobę obciąża Najemcę. 
 16. W przypadku woli dalszego korzystania z pojazdu zastępczego Najemca zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego na przedłużenie okresu obowiązywania Umowy na zasadach określonych w punkcie 9. Punkt 10 stosuje się odpowiednio.
 17. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez strony, nie później niż w ciągu 12 godzin.
   

VIII NAPRAWY

 1. Najemca jest zobowiązany do kontroli przebiegu pojazdu w celu weryfikacji konieczności dokonania przeglądu serwisowego zgodnie z zaleceniami producenta oraz ważności okresowych badań technicznych. W przypadku niepoinformowania Wynajmującego przez Najemcę o konieczności wykonania czynności serwisowych Najemca zostanie obciążony pełną kwotą za konieczne do wykonania czynności serwisowe oraz opłatą przewidzianą w Tabeli Opłat i ewentualnie kosztami naprawienia szkody. Najemca przyjmuje do wiadomości, że zakres tolerancji przebiegu pojazdu w zakresie wykonania przeglądów serwisowych wynosi +/- 500 km i +/- 1 miesiąc. 
 2. W przypadku awarii pojazdu, konieczności wykonania czynności serwisowych, zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez Policję, w tym również wirtualnego zatrzymania dowodu rejestracyjnego, zaistnienia kolizji drogowej lub zauważenia nowego uszkodzenia pojazdu, Najemca bądź Użytkownik pojazdu, niezależnie od wykupionego pakietu oraz rodzaju szkody (szkoda likwidowana z OC/szkoda likwidowana w ramach AC) jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego drogą telefoniczną na numer: 76 727 99 91. Pod wskazanym numerem telefonu uprawniony pracownik Wynajmującego przedstawi Najemcy instrukcje co do dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji. Najemca nie jest uprawniony do samodzielnego kontaktu z warsztatami naprawczymi, zlecania czynności serwisowych oraz podpisywania i odbioru faktur.
 3. Najemca odpowiada za uszkodzenia pojazdu wobec Wynajmującego, chyba że uszkodzenie takie powstało nie z jego winy i wskazany jest sprawca, który przyznał się do dokonania danego uszkodzenia w stosownym oświadczeniu, lub została sporządzona na tę okoliczność notatka policji. Najemca ponosi odpowiedzialność w szczególności za uszkodzenia wynikające z niewystarczającej ilości oleju w silniku lub skrzyni biegów, braku płynu hamulcowego, płynu Adblue, płynu chłodzącego, niewłaściwego ciśnienia w oponach, przekroczenia dopuszczalnej ładowności oraz z tytułu wszystkich innych okoliczności będących konsekwencją niewłaściwego korzystania z pojazdu wbrew zaleceniom producenta, instrukcji obsługi czy obowiązującym przepisom prawa. 
 4. Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy kosztami naprawienia szkody w przypadkach określonych w rozdz. VIII pkt 2-3, jak również w przypadku stwierdzenia braków części, wyposażenia pojazdu lub dokumentów pojazdu, zużycia pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz w stopniu wykraczającym poza zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, szkód powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji oraz w przypadku uszkodzenia lusterek, reflektorów, drobnych uszkodzeń karoserii, zwrotu brudnego pojazdu oraz utraty wartości pojazdu na skutek wypadku, gdy jego przyczyna leżała po stronie Najemcy lub innej osoby, której Najemca powierzył samochód albo gdy dokonano przeróbek w pojeździe. 
 5. W przypadku, gdy koszty naprawienia szkody zostały ujęte w Tabeli Opłat, naprawienie szkody polega na zapłacie Wynajmującemu przez Najemcę kwoty ujętej w Tabeli Opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy kosztorys naprawy opiewać będzie na kwotę niższą niż określona w Tabeli Opłat, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie odpowiadające wartości określonej w kosztorysie. W przypadku gdy kosztorys naprawy opiewać będzie na kwotę wyższą niż określona w Tabeli Opłat, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie o wartości określonej w Tabeli Opłat.
 6. Zapłata odszkodowania, o którym mowa w pkt 5, następuje poprzez pobranie za pośrednictwem karty z rachunku bankowego bądź karty Najemcy po otrzymaniu telefonicznej, bądź pisemnej (w tym  mejl) zgody Wynajmującego odpowiedniej kwoty. 
 7. W przypadkach, gdy szkoda nie jest ujęta w Tabeli Opłat, Wynajmujący przedstawi Najemcy kosztorys naprawienia szkody, którego wartość Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu na podstawie wystawionej faktury w terminie 7 dni od jej otrzymania. W przypadkach, o których mowa w rozdz. VIII pkt 5, granicę obciążenia Najemcy ustala się na poziomie pobieranej dla poszczególnej klasy pojazdów kwoty kaucji, nie wyższej jednak niż 8000 zł brutto (osiem tysięcy), z zastrzeżeniem pkt 6, pod warunkiem dochowania przez Najemcę wszelkich formalności w zakresie zgłoszenia szkody, o których mowa rozdz. VIII oraz X, oraz XV, w szczególności w zakresie poinformowania Wynajmującego o szkodzie oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do rozliczenia szkody (m.in. druk szkody, potwierdzenie posiadania uprawnień, oświadczenie sprawcy szkody, ewentualna notatka policyjna). W przypadku niespełnienia powyższego warunku Najemca odpowiedzialny jest w granicach kwoty stwierdzonej kosztorysem naprawy. 
 8. W przypadku wystąpienia kolizji drogowej, wypadku, włamania lub kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany każdorazowo wezwać na miejsce policję oraz dopilnować, aby został sporządzony protokół z miejsca zdarzenia. Za wyrażoną każdorazowo indywidualną zgodą Wynajmującego wyrażoną na piśmie lub w formie dokumentowej (mejl) możliwe jest odstąpienie od powyższej zasady w przypadku drobnych szkód likwidowanych z polisy autocasco.
 9. W przypadku wystąpienia kolizji drogowej, wypadku, włamania lub kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie Wynajmującego zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. VIII pkt 2, udzielenia Wynajmującemu wszelkich wymaganych informacji, dostarczenia dokumentów koniecznych do procesu likwidacji szkody oraz ścisłego realizowania instrukcji Wynajmującego w powyższym zakresie. 
 10. Najemca zobowiązany jest w szczególności do przedłożenia Wynajmującemu druku zgłoszenia szkody najpóźniej w chwili zwrotu pojazdu. W przypadku braku dostarczenia wypełnionego druku w przedmiotowym terminie Wynajmujący obciąży Najemcę zgodnie z Tabelą Opłat. 
 11. Najemca nie jest uprawniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego pojazdu bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (mejl) pod rygorem nieważności. 

IX OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 1. W przypadku unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 8 godzin z przyczyn, za które Najemca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. Wynajmujący zapewni w miarę dostępności pojazd zastępczy;
  2. Wynajmujący zwraca Najemcy proporcjonalnie ustaloną kwotę za unieruchomienie pojazdu.
 2. W przypadkach, o których mowa w pkt 1, faktura wystawiona na Najemcę zostanie pomniejszona o ustaloną proporcjonalnie kwotę za unieruchomienie. Kwota nadpłaty zostanie zwrócona Najemcy w sposób, w jaki Najemca dokonał płatności.
 3. Wynajmujący nie udostępnia pojazdu zastępczego, jeżeli unieruchomienie pojazdu, będącego przedmiotem najmu, nastąpiło poza granicami RP lub ze względu na unieruchomienie pojazdu wynikające z blokady dokonanej przez Wynajmującego w trybie rozdz. VII pkt 8.
 4. Wynajmujący ma prawo odmówić udostępnienia pojazdu zastępczego w trybie rozdz. IX pkt 1, jeśli powodem miałaby być powtórna szkoda komunikacyjna w ramach tej samej umowy najmu, jeżeli szkoda komunikacyjna powstała z winy Najemcy. W takim przypadku Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie rozdz. XVI pkt 1.
 5. Wynajmujący odpowiada wobec Najemcy za prawidłowe wykonanie umowy najmu. W zakresie odpowiedzialności Wynajmującego mieszczą się wady pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapisami Kodeksu cywilnego, jak również z postanowieniami umowy i Regulaminu.

X UBEZPIECZENIE POJAZDU

 1. Pojazdy będące przedmiotem najmu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie są objęte ubezpieczeniem OC i AC na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Wynajmującego z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów są dostępne na stronie internetowej Ubezpieczyciela oraz w Biurze Obsługi Klienta
 3. Najemca jest zobowiązany przestrzegać postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.
 4. W przypadku udostępnienia pojazdu innym osobom Najemca jest zobowiązany do poinformowania osoby kierującej pojazdem o zobowiązaniach wynikających z rozdz. X pkt 3.
 5. Pokrycie szkody na podstawie ubezpieczenia nie nastąpi w zakresie szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela i w zakresie szkód niezgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi w sposób pozwalający na wypłatę odszkodowania bądź niezgłoszonych Wynajmującemu w terminie nieprzekraczającym 24 h od chwili zdarzenia, bądź zauważenia przez Najemcę.
 6. Najemca, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ponosi odpowiedzialność, za szkodę wyrządzoną z własnej winy, jak również z winy osoby, której powierzył pojazd oraz z winy pasażerów pojazdu w trakcie trwania umowy najmu i w związku z użytkowaniem przedmiotu najmu. 

XI DANE NAJEMCY / UŻYTKOWNIKA

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: ,,RODO”), a także ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992) do dnia utraty jej mocy obowiązującej, a następnie regulacje krajowe uchwalone w celu realizacji RODO, Najemca i Użytkownik wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Wynajmującego, będącego Administratorem danych osobowych.
 2. Kontakt z Inspektorem Bezpieczeństwa Informacji/Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: rodo[at]kaizenrent[dot]pl
 3. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współpracujące z Administratorem w świadczeniu przez niego usług na rzecz Najemcy i Użytkownika, w szczególności w zakresie serwisu, napraw i ubezpieczenia.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i Najemcę ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędne jest do wykonania umowy zawieranej z Administratorem.
 5. Użytkownik i Najemca mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Najemca i Użytkownik mają prawo cofnięcia zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zakończenia świadczenia usług w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, nie więcej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wynajmujący zobowiązuje się do:
  1. Przetwarzania danych osobowych w tajemnicy zgodnie z przepisami krajowymi, a także RODO;
  2. Zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniając tym samym stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych;
  3. Zachowania należytej staranności podczas przetwarzania wszelkich danych osobowych.
 9. Dane Najemcy i Użytkownika mogą być przekazane kontrahentom Wynajmującego, z których pomocą wykonuje on umowę, osobom lub podmiotom, które obsługują Wynajmującego prawnie, podatkowo lub księgowo, podmiotom, z których pomocą Wynajmujący dochodzi roszczeń, podmiotom, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla powadzenia działalności przez Wynajmującego.
 10. W razie zmiany danych podanych Wynajmującemu Najemca i Użytkownik poinformuje Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany, w formie mailowej na adres  mejl: obsluga[at]kaizenrent[dot]pl lub w formie pisemnej na formularzu dostępnym w oddziale Wynajmującego. 
 11. Jeżeli Najemca i Użytkownik nie poinformuje Wynajmującego o zmianie adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w terminie określonym w punkcie poprzednim, Wynajmujący przesyła korespondencję oraz kontaktuje się z Najemcą i Użytkownikiem zgodnie z dotychczas wskazanym adresem do korespondencji, adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu. Korespondencja doręczona zgodnie z postanowieniem zdania poprzedniego, uważa się za prawidłowo doręczoną. 
 12. Wynajmujący jest uprawniony do podjęcia kontaktu telefonicznego z Najemcą i Użytkownikiem w celu potwierdzenia zmiany danych. W takim przypadku zmiana danych nie będzie skuteczna wobec Wynajmującego do czasu uzyskania tego potwierdzenia. 
 13. Najemca i Użytkownik ma prawo dostępu do treści udostępnionych Wynajmującemu danych, a także ich poprawiania. 

XII ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wykonanie umowy najmu, w tym za wady pojazdu, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami umowy i Regulaminu, z zastrzeżeniem rozdz. XII pkt 2 i 3. 
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności:
  1. Za szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji pojazdu przez Najemcę i Użytkownika, 
  2. Za szkody wynikające z wad tkwiących w pojeździe, w tym nieuprawnionej ingerencji w pojazd i niewłaściwego użytkowania,
  3. Za szkody spowodowane siłą wyższą,
  4. Za szkody spowodowane przez osoby nieuprawnione lub Użytkownika, któremu Najemca powierzył użytkowanie pojazdu.
  5. Za rzeczy pozostawione i przewożone przez Najemcę i Użytkownika lub osoby trzecie w przedmiocie najmu.
 3. Całkowita odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu umowy ograniczona jest do kwoty 2 000,00 zł, chyba że Najemcą jest konsument. Wynajmujący odpowiada wyłącznie za rzeczywistą szkodę. 
 4. Najemca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności wobec Wynajmującego z wierzytelnościami Wynajmującego względem Najemcy.
   

XIII REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Najemca może składać telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres reklamacje[at]kaizenrent[dot]pl.
 2. Wynajmujący rozpoznaje reklamacje z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025), w szczególności art. 659 i n. oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 134). Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia a w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Najemcy – w terminie 14 dni od przekazania wnioskowanych informacji przez Najemcę.

XIV OBOWIĄZYWANIE UMOWY

 1. Umowa zawarta jest na czas określony. 
 2. Dopuszczalne jest przedłużenie obowiązywania Umowy na dalszy czas oznaczony na zasadach określonych w rozdz. VII pkt 9 oraz 16, oraz przedterminowe zakończenie jej obowiązywania w wypadkach określonych w Regulaminie bądź Umowie. 
 3. Umowa może zostać zawarta na dni, jeśli okresem rozliczeniowym jest dzień, za który naliczana jest stawka czynszu lub na miesiące, jeśli okresem rozliczeniowym jest miesiąc, za który naliczana jest stawka czynszu.
 4. Stawki czynszu mogą zostać określone na podstawie Cennika bądź indywidualnie z Klientem, z zastrzeżeniem, że w przypadku najmu średnio- i długoterminowego Wynajmującemu przysługuje prawo do udzielenia Najemcy upustu w stosunku do miesięcznej stawki bazowej. Wysokość upustu uzależniona jest od czasu obowiązywania umowy.

XV NAJEM POJAZDU Z OC SPRAWCY I ASSISTANCE

 1. W przypadku najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy Najemca jest zobowiązany najpóźniej w momencie odbioru pojazdu dostarczyć Wynajmującemu: pełnomocnictwo do rozliczenia kosztów najmu z ubezpieczycielem sprawcy, kopię oświadczenia sprawcy kolizji lub kopię notatki policyjnej potwierdzającą odpowiedzialność sprawcy, dane polisy OC sprawcy (nr polisy, imię i nazwisko sprawcy, PESEL, adres sprawcy), kopię dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu, kopię zlecenia naprawy uszkodzonego pojazdu wystawionego przez warsztat samochodowy realizujący naprawę, numer zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy.
 2. Najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy lub w ramach Assistance kończy się z upływem okresu, na jaki został autoryzowany przez ubezpieczyciela sprawcy szkody z OC lub operatora Assistance. Wynajmujący niezwłocznie poinformuje Najemcę o braku autoryzacji dalszego korzystania z pojazdu zastępczego w ramach OC sprawcy lub Assistance, wzywając Najemcę do niezwłocznego zwrotu pojazdu, nie później jednak niż ostatniego dnia autoryzowanego przez ubezpieczyciela sprawcy szkody z OC lub operatora Assistance bądź do złożenia wniosku o przedłużeniu umowy najmu na dalszy okres wskazany przez Wynajmującego na podstawie przewidywanego technologicznego czasu naprawy pojazdu, wynikającego z kalkulacji naprawy lub o inny okres wskazany przez Najemcę. Do dalszego korzystania z pojazdu będącego przedmiotem najmu po cofnięciu autoryzacji przez ubezpieczyciela sprawcy szkody z OC lub operatora Assistance stosuje się odpowiednio przepisy rozdz. VII pkt 16.
 3. Najemca jest zobowiązany do współdziałania z Wynajmującym w zakresie spraw obejmujących rozliczenie kosztów najmu z ubezpieczycielem sprawcy szkody z OC.
 4. W przypadku odmowy wypłaty przez ubezpieczyciela sprawcy szkody z OC przysługujących Wynajmującemu należności z tytułu najmu pojazdu zastępczego Najemca jest zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania. Powyższe postanowienie dotyczy również sytuacji cofnięcia pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdz. XV pkt 1.

XVI ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu w każdej chwili w trybie natychmiastowym przy zachowaniu formy pisemnej bądź dokumentowej, jeżeli Najemca narusza istotne postanowienia umowy najmu lub Regulaminu, w szczególności jeśli używa przedmiotu najmu niezgodnie z przeznaczeniem, naraża przedmiot najmu na utratę lub uszkodzenia albo narusza rozdz. IV pkt 9 dot. podróży zagranicznych. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu złożonego przez Wynajmującego w trybie niniejszego punktu Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwunastu godzin od złożenia wypowiedzenia.
 2. Wynajmujący jest uprawniony do jednostronnego rozwiązania Umowy najmu w każdym czasie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
  1. Powstania po stronie Najemcy zaległości w zapłacie jakichkolwiek należności wobec Wynajmującego wynoszących co najmniej 30 dni;
  2. Niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Najemcę warunków Umowy najmu, lub Regulaminu.
 3. Umowa najmu zawarta na miesiące może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego.
 4. W wypadku przedterminowego rozwiązania umowy najmu zawartej na miesiące Wynajmującemu przysługiwać będzie wynagrodzenie proporcjonalne do części okresu rozliczeniowego, w której Umowa obowiązywała, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego rozdziału.
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu, kaucji lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu, lub Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie przewidzianym w art. poprzednim oraz obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 6. W przypadku odstąpienia Najemcy od rozliczanej dobowo umowy najmu lub jej wypowiedzenia oraz w przypadku wypowiedzenia umowy najmu przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Najemcy Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu opłaty w wysokości stawki dobowej czynszu najmu tytułem przedterminowego zakończenia umowy najmu. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od średnioterminowej lub długoterminowej Umowy rozliczanej według stawki miesięcznej, lub jej wypowiedzenia oraz w przypadku jej wypowiedzenia przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Najemcy Najemca zobowiązany jest do zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie udzielonego upustu. Kwota, do której zwrotu zobowiązany jest Najemca, stanowi różnicę między miesięczną stawką bazową a stawką najmu określoną w umowie z Najemcą pomnożoną przez liczbę miesięcy, która pozostała do zakończenia okresu, na jaki umowa została zawarta. 
 7. W przypadkach opisanych w rozdz. XVI pkt 3, gdy Najemcą jest przedsiębiorca, zobowiązany jest on do zapłaty Wynajmującemu w przypadku umowy rozliczanej dobowo równowartości 300 % stawki dobowej czynszu najmu tytułem przedterminowego zakończenia umowy. W przypadku umowy średnioterminowej i długoterminowej Najemca-przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu równowartości udzielonego upustu, tj. kwoty stanowiącej różnicę między miesięczną stawką bazową a stawką najmu określoną w umowie z Najemcą pomnożoną przez liczbę miesięcy, która pozostała do zakończenia okresu, na jaki umowa została zawarta, powiększonej o 50 %.

XVII ZMIANA REGULAMINU

 1. Wynajmujący jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. O jednostronnej zmianie Regulaminu Wynajmujący informuje Najemcę, przesyłając wiadomość na aktualnie posiadany adres mejlowy Najemcy. Zmiana jest skuteczna od dnia wskazanego w wiadomości przesłanej przez Wynajmującego. Najemca może nie wyrazić zgody na zmianę, przesyłając stosowną informację na adres siedziby Wynajmującego w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie od Wynajmującego. Brak wyrażenia zgody przez Najemcę na zmianę stanowi wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Brak wypowiedzenia się przez Najemcę traktowane jest jako akceptacja nowych postanowień Regulaminu. 
 3. Zmiana danych Wynajmującego, w tym danych kontaktowych, nie stanowi zmiany Regulaminu i umowy.

XVIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zapłata kar umownych czy innych odszkodowań lub opłat umownych wynikających z umowy i Regulaminu nie wyłącza prawa Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość takich kar, czy odszkodowań lub opłat na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 3 zastosowanie mają postanowienia przewidziane w rozdz. VIII pkt 5-8.
 2. Najemca nie może, bez uprzedniej zgody Wynajmującego zastrzeżonej pod rygorem nieważności, przenieść całości lub części praw, lub obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 
 3. Wynajmujący jest uprawniony do przeniesienia całości lub części praw, lub obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich, na co Najemca wyraża zgodę, akceptując umowę lub Regulamin. Jeśli termin zastrzeżony w umowie nie wskazuje, czy chodzi o dni robocze, czy kalendarzowe, liczą się dni kalendarzowe.
 4. Jeżeli poszczególne postanowienia umowy lub Regulaminu okażą się nieważne, lub bezskuteczne w całości, lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia pozostają w mocy. Wynajmujący i Najemca zobowiązują się zastąpić postanowienia nieważne lub bezskuteczne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełnić cel umowy.
 5. Umowa oraz wynikające z niej zobowiązania podlegają polskiemu prawu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych. 
 6. Wszelkie spory wynikające z Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Wynajmującego a jeżeli Najemcą jest osoba fizyczna według właściwości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących. 
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

TABELE OPŁAT

*Podane w Tabeli Opłat kwoty stanowią kwoty orientacyjne. W przypadku wystąpienia szkody jej wymiar każdorazowo jest ustalany indywidualnie.
Podane ceny uwzględniają podatek VAT.

Tabela Opłat nr 1 wynajmy rozliczane dobowo
Wynajmy rozliczane dobowo
Opłata za każde uszkodzenie pojazdu, którego naprawa nie jest pokrywana z OC sprawcy zdarzenia.
a) Klasy A, B 4000,00 PLN 
b) Klasy C, D, SUV, M, N, R, R cargo, VAN 4000,00 PLN
c) Klasy D Premium, E, SUV Premium 8000,00 PLN
Pakiet COMFORT (całkowite zniesienie kaucji, opłaty za pierwsze uszkodzenie pojazdu, którego naprawa nie jest pokrywana z OC sprawcy zdarzenia, opłaty administracyjnej za likwidację szkody całkowitej lub kradzieżowej z AC, opłaty za zwrot pojazdu z uszkodzoną szybą oraz opłaty za uszkodzenie opony)
a) Klasy A, B 50,00 PLN za jeden dzień najmu
b) Klasy C, D, SUV, M, N, R, R cargo, VAN 70,00 PLN za jeden dzień najmu
c) Klasy D Premium, E, SUV Premium 100,00 PLN za jeden dzień najmu
Pakiet BASIC – ( 50% zniesienie kaucji, opłaty za pierwsze uszkodzenie pojazdu, którego naprawa nie jest pokrywana z OC sprawcy zdarzenia, opłaty administracyjnej za likwidację szkody całkowitej lub kradzieżowej z AC, opłaty za zwrot pojazdu z uszkodzoną szybą oraz opłaty za uszkodzenie opony)
a) Klasy A, B 25,00 PLN za jeden dzień najmu
b) Klasy C, D, SUV, M, N, R, R cargo, VAN 35,00 PLN za jeden dzień najmu
c) Klasy D Premium, E, SUV Premium 50,00 PLN za jeden dzień najmu
Opłaty dodatkowe
Pakiet MŁODY KIEROWCA (poniżej 25 lat) 20,00 PLN za jeden dzień najmu
Pakiet SENIOR (powyżej 70 lat) 20,00 PLN za jeden dzień najmu
Opłata za zwłokę w zwrocie pojazdu 300% stawki dobowej czynszu najmu za każdą rozpoczętą dobę
Opłata za router Wi-Fi 15,00 PLN za jeden dzień najmu
Opłata za nawigację GPS 20,00 PLN za jeden dzień najmu
Opłata za fotelik 20,00 PLN za jeden dzień najmu
Opłata za fotelik — podstawkę 15,00 PLN za jeden dzień najmu
Kaucje 
a) Klasy A, B, 4000,00 PLN
b) Klasy C, D, SUV, M, N, R, R cargo, VAN 4000,00 PLN
c) Klasy D Premium E, SUV Premium 8000,00 PLN

 

Tabela Opłat nr 2 wynajmy rozliczane miesięczne
Wynajmy rozliczane miesięcznie 
Opłata za każde uszkodzenie pojazdu, którego naprawa nie jest pokrywana z OC sprawcy zdarzenia.
a) Klasy A, B 4000,00 PLN 
b) Klasy C,D, SUV, M, N, R, R cargo, VAN 4000,00 PLN
c) Klasy D Premium, E, SUV Premium 8000,00 PLN
Pakiet COMFORT (całkowite zniesienie kaucji, opłaty za pierwsze uszkodzenie pojazdu, którego naprawa nie jest pokrywana z OC sprawcy zdarzenia, opłaty administracyjnej za likwidację szkody całkowitej lub kradzieżowej z AC, opłaty za zwrot pojazdu z uszkodzoną szybą oraz opłaty za uszkodzenie opony)
a) Klasy A, B, C, D 199 PLN za jeden miesiąc najmu
b) Klasy pozostałe 299 PLN za jeden miesiąc najmu
Opłaty dodatkowe
Opłata za zwłokę w zwrocie pojazdu 300% stawki miesięcznej czynszu najmu za każdą rozpoczęty miesiąc
Kaucje 
a) Klasy A, B, 4000,00 PLN
b) Klasy C, D, SUV, M, N, R, R cargo, VAN 4000,00 PLN
c) Klasy D Premium E, SUV Premium 8000,00 PLN

 

Tabela Opłat nr 3 wspólna
POZOSTAŁE OPŁATY
Opłata za brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy lub naklejki rejestracyjnej na szybie 320,00 PLN 
Opłata za brak kluczyka lub pilota do centralnego zamka 1 000,00 PLN
Opłata za każdy dzień przestoju pojazdu spowodowany utratą dokumentów lub kluczyków związanych z koniecznością ich odtworzenia 100,00 PLN 
Opłata za utratę gwarancji na pojazd zawiniona przez Najemcę lub osobę, której pojazd powierzył 4000,00 PLN
Opłata za palenie tytoniu w pojeździe 500,00 PLN
Opłata za holowanie innych pojazdów wynajętym pojazdem 500,00 PLN
Opłata za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem na podstawie umowy 500,00 PLN
Opłata za wskazanie w umowie każdego dodatkowego Użytkownika 20,00 PLN za jednego Użytkownika za jeden dzień najmu
Opłata za zgodę na wyjazd za granicę RP     250,00 PLN za cały okres wynajmu
Opłata za przemieszczenie pojazdu poza granice RP bez uzyskania zgody Wynajmującego 1 000,00 PLN 
Opłata za wskazanie osoby odpowiedzialnej z tytułu mandatu lub kary administracyjnej związanej z użytkowaniem pojazdu, lub procesowanie takiego faktu 90,00 PLN
Opłata za końcowe tankowanie paliwa — jeśli pojazd został zwrócony z niepełnym zbiornikiem 100,00 PLN + 7,00 PLN za każdy zatankowany litr paliwa
Przedpłata paliwowa wniesiona najpóźniej podczas wydania pojazdu  50,00 PLN + 5,30 PLN za litr paliwa x katalogowa pojemność baku paliwa
Opłata za końcowe mycie pojazdu — jeśli samochód został zwrócony brudny 100,00 PLN 
Opłata za pranie tapicerki — jeśli wymagała tego po zwrocie pojazdu 500,00 PLN 
Opłata za zatankowanie pojazdem niewłaściwym rodzajem paliwa 3000,00 PLN
Opłata za przewóz zwierząt 500,00 PLN
Opłata za opóźnienie wydania pojazdu (nie z winy Wynajmującego) 70,00 PLN 
Opłata za zagubiony lub niezwrócony wjazdowy bilet parkingowy w lokalizacjach lotniskowych, dworcach itp. 100,00 PLN
Podstawienie lub zwrot pojazdu poza oddziałem — ryczałt i koszt. Dojazdu na terenie miasta, w którym Wynajmujący posiada oddział 50,00 PLN
Podstawienie lub zwrot pojazdu poza oddziałem — ryczałt i koszt. Dojazdu do miejsca poza miejscowością, w której Wynajmujący posiada oddział 50,00 PLN + 1,00 PLN za 1 km (liczone w jedną stronę)
Odbiór i zwrot pojazdu poza godzinami pracy oddziału 70,00 PLN
Kaucje 
a) Klasy A, B,  4000,00 PLN
b) Klasy C, D, SUV, M, N, R, R cargo, VAN 4000,00 PLN
c) Klasy D Premium E, SUV Premium 8000,00 PLN