Brytyjskie prawo jazdy w Polsce po brexicie

Blog

Wynajem auta a zagraniczne prawo jazdy

Wielu kierowców podczas wynajmu samochodu posługuje się prawem jazdy wydanym w innym kraju. Czy wszystkie zagraniczne prawa jazdy są honorowane w Polsce? Jak wymienić prawo jazdy na polskie i uzyskać międzynarodowe prawo jazdy? O tym w artykule poświęconym przepisom dotyczącym zagranicznych praw jazdy w Polsce!

 

Zagraniczne prawo jazdy honorowane w Polsce - obowiązujące przepisy

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami na terytorium Polski, pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne w Polsce zagraniczne prawo jazdy - wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w okresie ważności takiego prawa jazdy.

W przypadku tych państw nie ma konieczności wymiany prawa jazdy nawet przy przebywaniu więcej niż 185 dni na terytorium Polski.

Zagraniczne prawo jazdy w Polsce - pozostałe kraje

Honorowane w Polsce są również wydane za granicą międzynarodowe prawo jazdy oraz wydane za granicą (poza UE / EFTA) krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy zgodne z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 r. Istnieje jednak ograniczenie czasowe.

Przypominamy, że obcokrajowcy chcący skorzystać z usług wypożyczalni Kaizen Rent powinien wylegitymować się prawem jazdy, które jest honorowane w Polsce.

Amerykańskie prawo jazdy w Polsce

Aby prowadzić samochód na terenie Polski, obywatele USA powinni posiadać międzynarodowe lub polskie prawo jazdy. Amerykańskie prawo jazdy w Polsce bez zezwolenia na prowadzenie samochodu za granicą nie wystarczy.

Obywatele Stanów Zjednoczonych, chcąc uzyskać polskie prawo jazdy, muszą zdać pisemny egzamin. Jeśli kierowcy z USA nie chcą wyrabiać polskiego odpowiednika prawa jazdy, wystarczy międzynarodowe prawo jazdy (International Driving Permit - IDP), z którego mogą korzystać przez 6 miesięcy od daty przyjazdu do Polski.

Brytyjskie prawo jazdy w Polsce po Brexicie

Na mocy Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 roku Polska uznaje brytyjskie prawo jazdy w okresie ważności tego dokumentu. Dotyczy to także praw jazdy wydanych w Wielkiej Brytanii po dniu 31 grudnia 2020 r. Zagraniczne prawo jazdy przestaje być ważne po 6 miesiącach od momentu uzyskania stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Wymiana dokumentu na polski nie wymaga zdania egzaminu.

Jak długo można używać zagranicznego prawa jazdy w Polsce?

Zagraniczne prawo jazdy w Polsce, pochodzące z kraju Unii Europejskiej pozostaje ważne, o ile nie zmieni się miejsce zamieszkania jego właściciela.

Zagraniczne prawo jazdy w Polsce, wydane poza obszarem Unii Europejskiej / EFTA podlega obowiązkowi wymiany na analogiczny dokument polski, jeśli posiadacz takiego prawa jazdy uzyskał w Polsce pobyt stały lub czasowy - przebywa na terytorium Polski co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Aby móc wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie należy udokumentować pobyt stały lub czasowy w Polsce.

Zagraniczne prawo jazdy w Polsce - jak wymienić dokument?

Wniosek o wydanie polskiego prawa jazdy składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wydziału komunikacji starostwa.

Do wniosku o wymianę zagranicznego prawa jazdy w Polsce należy załączyć:

  • aktualną fotografię,
  • paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę na pobyt tolerowany,
  • dokument potwierdzający adres zameldowania,
  • ksero prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski (wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula).

Opłata za wydanie polskiego prawa jazdy wynosi 100,50 zł.

Międzynarodowe prawo jazdy - jak je uzyskać?

Międzynarodowe prawo jazdy to dokument potwierdzający, że kierowca zdobył w kraju, z którego pochodzi, uprawnienia do kierowania pojazdem. Dokument uprawnia do kierowania pojazdem za granicą.

Obywatele Polski, którzy planują wynajem samochodu za granicą, mogą wyrobić międzynarodowe prawo jazdy, składając wniosek do starostwa powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Koszt wydania dokumentu - 35,50 zł. Czas oczekiwania - do 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia opłaty przez urząd.

Komentarze (0) Pokaż komentarze

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki